മൂലഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്കാൻ പിഡിഎഫുകൾ
ഒന്നാം വാല്യം പൂര്‍ണ്ണരൂപത്തില്‍
ഒന്നാം വാല്യം ഖണ്ഡങ്ങളായി

വേഗത കുറഞ്ഞ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം ഉള്ളവരുടെ സൗകര്യാര്‍ത്ഥം ഓരോ അക്ഷരങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ച്, വിവിധ ഖണ്ഡങ്ങളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാം വാല്യം പൂര്‍ണ്ണരൂപത്തില്‍
രണ്ടാം വാല്യം ഖണ്ഡങ്ങളായി

വേഗത കുറഞ്ഞ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബന്ധം ഉള്ളവരുടെ സൗകര്യാര്‍ത്ഥം ഓരോ അക്ഷരങ്ങള്‍ വേര്‍തിരിച്ച്, വിവിധ ഖണ്ഡങ്ങളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.